SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Palinologija

INFO:
Studijski program:  OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIOLOGIJE
Nastavnik:             dr Smiljka Šimić
Organizacija:          Tim Laboratorije za palinologiju
Status:                  IZBORNI
ESPB:                    5
Uslov:                   POLOŽENI ISPITI: Anatomija i morfologija biljka, Sistematika i filogenija kormofita i Opšta zoologija

SADRŽAJ:
Kurs “Palinologija” se organizuje u letnjem semestru tokom 13 radnih nedelja. Tokom prvih 10 nedelja organizovana su predavanja (2 časa nedeljno) i vežbe (2 časa nedeljno), a poslednje tri nedelje rezervisane su za izradu seminarskog rada i testiranje samostalnosti u sprovođenju jedne palinološke metode. Tokom predavanja studenti će biti upoznati sa teorijskom osnovom palinologije kao i sa metodama koje se primenljuju u aeropalinologiji, melisopalinologiji, zoopalinologiji, paleopalinologiji kao i primeni palinologije u taksonomskim istraživanjima.

METODE PRENOŠENJA ZNANJA:
Prvi deo kursa se bavi funkcijom, strukturom, razvojem i morfologijom polena. Ovaj deo kursa traje 5 radnih nedelja a svako predavanje je praćeno odgovarajućom vežbom. Cilj vežbi, tokom prvog dela kursa “Palinologija”, je da se razvije veština upotrebe svetlosnog mikroskopa u analizi polena i da se studenti upoznaju sa najvažnijim morfološkim karakterima polena. Tokom vežbi svaki student na svom radnom mestu ima mikroskop i zbirku referentnih preparata kao i zadatak da samostalno istraži mikroskopske preparate kako bi se upoznao sa morfološkim karakterima koji su prezentovani na predavanju. Pošto je vežbaonica opremljena sa monitorima, studenti će biti u mogućnosti da na njima vide morfološki karakter koji treba da pronađu i analiziraju na svojem radnom mestu. U osnovi, na monitorima će biti zadat karakter koji student treba samostalno da pronađe i posmatra pod mikroskopom. Cilj ovakve postavke vežbe jeste da ohrabri i razvije nezavisnost u radu sa svetlosnim mikroskopom kao i da eliminiše učenje morfoloških karaktera napamet.

Drugi deo kursa koji takođe traje 5 nedelja bavi se različitim palinološkim disciplinama i metodama koje se u njima primenljuju. Po jedna radna nedelja je rezervisana za svaku dusciplinu. Predavanja će se baviti definicijama, dosadašnjim rezultatima, primenom rezultata i opisom metoda. Vežbe omogućavaju vežbanje značajnih koraka u sprovođenju određene palinološke discipline koja je prezentovana tokom prethodnog predavanja.

Na kraju, potrebno je napomenuti da baza mikrografija, napravljena na osnovu referentnih preparata koji se koriste na vežbama, omogućava učenje i van učionice opremljene mikroskopima. Skripta se može smatrati priručnikom za sprovođenje i primenu osnovnih palinoloških metoda, an u njoj na kraju svakog poglavlja nalazi se lista literature važne za odgovarajuću problematiku. Studenti imaju punu podršku da samostalno i u detalje istražuju različite aspekte palinologije.

METODE ISPITIVANJA:
Rad studenata i količina usvojenog znanja biće testirani tokom čitavog semestra po sledećem planu:

Opis

Maksimalan broj poena

Prisustvo predavanjima i vežbama

4% (0.2% za svako predavanje i vežbu)

Pisani test usvojenog teorijskog znanja (test se sprovoti na svim vežbama, traje 10 minuta a pokriva teoriju bitnu za uspešno sprovođenje vežbe)

45% (4.5% za svaki test)

Seminarski rad (nije obavezan a obuhvata samostalnu pripremu referentnih mikroskopskih preparata i pravljenje mikrografija od 5 samostalno (sakupljenih tipova polena)

6%

Testiranje samostalnosti u sprovođenju jedne palinološke metode

45%


Ukupno 100%

Ocenjivanje:
0-55%.........F (pao)
56-60%.......E (prošao)
61-70%.......D (prošao)
71-80%.......C (prošao)
81-90%.......B (prošao)
91-100%.....A (prošao - izvrsno)

CILJNA GRUPA:
Kurs je namenjen studentima biologije na njihovim osnovnim studijama. Znanja koja nudi ovaj kurs koristiće obostrano studentima i laboratorijama koje se bave analizom polena. Sa jedne strane diplomirani studenti će po završetku kursa posedovati mnoštvo veština i znanja da ponude poslodavcima, dok sa druge strane poslodavci će dobiti radnike obučene za raznovrsne analize polena i sposobne da se samostalno nose sa postavljenim zadacima.

PRIMENLJIVOST KURSA:
Pored ekspanizije palinoloških analiza u fundamentalnim istraživanjima, i njihova široke primene u medicini i industriji, na univerzitetima u Srbiji ne postoji kurs koji će upoznati studente sa različitim metodama anlize polena. Studenti koji uspešno završe ovaj kurs, biće konkurentni širom sveta kako u laboratorijama koje se bave analizama polena tako i na konkursima za poslediplomske studije iz različitih oblasti palinologije i oblasti koje priimenjuju palinološke analize.