SerbianEnglishBulgarianAlbanianHungarianRomanianMacedonian 

Laboratorija za palinologiju
Prirodno-matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 2
21 000 Novi Sad
Srbija

e-mail: novisadpolen@gmail.com


aeropalinološki-izveštaj


 

NOVO!

Kalendar polena za Vaš SMART telefon.

 

SMART phone APP

 

Polen

Aerobiologija

INFO:
Studijski program:  DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE EKOLOGIJE
Nastavnik:             dr Smiljka Šimić
Organizacija:          Tim Laboratorije za palinologiju
Status:                  IZBORNI
ESPB:                    6
Uslov:                   nema

CILJ:
Upoznavanje sa aerobiologijom – disciplinom koja proučava čestice biološkog porekla prisutne u atmosferi, principe transporta, osobađanja, depozicije i njihovog uticaja u ekosistemu. Obuka za sprovođenje osnovnih metoda uzorkovanja, analize uzoraka i obrade podataka. Upoznavanje sa raznovrsnom primenom rezultata aerobioloških istraživanja u medicini, poljoprivredi, šumarstvu, klimatologiji i forenzici.

SADRŽAJ:
TEORIJSKA NASTAVA (2 časa): Definicija aerobiologije i njen istorijski razvoj. Pregled bioloških čestica koje su predmet aerobioloških istraživanja; njihovo poreklo, princip dospevanja u atmosferu, princip transporta, princip eliminacije iz atmosfere kao i njihov uticaj na okolinu. Upoznavanje sa najčešće primenljivanim metodama uzorkovanja (sedimentacione, inercione, elektronske) sa fizičkim principima koji omogućavaju izolovanje čestica suspendovanih u vazduhu kao i aparturom koja je u upotrebi (Kurov uzorkivač, Durhamov uzorkivač, Andersenov uzorkivač, Hirstov uzorkivač, Rotorod, Ciklon). Posebna pažnja usmerena je na uzorkovanje, obradu i analizu (kvantitativnu, kvalitativnu kao i prognoziranje kako prostorne tako i vremenske pojave) polena, spora gljiva i bakterija suspendovanih u atmosferi. Primena aerobiologije u medicini, zaštiti na radu, poljoprivredi, šumarstvu klimatologiji i kriminalistici.

PRAKTIČNA NASTAVA (2 časa + 1 čas za seminarski): Obuka za rad sa Rotorodom, Durhamovim, Andersenovim i Hirstovim aparatima za uzorkovanje čestica suspendovanih u vazduhu. Priprema uzoraka za analizu kao i analiza na svetlosnom mikroskopu. Identifikacija najznačajnijeg alergenog polena koji se može pronaći u uzorcima vazduha (breza, trave, pelen, ambrozija, maslina). Identifikacija spora gljiva koje su najzastupljenije u uzorcima vazduha (Cladosporium, Alternaria, Epicoccum).

METODE ISPITIVANJA:
Rad studenata i količina usvojenog znanja biće testirani po sledećem planu:

Opis

Maksimalan broj poena

Aktivnost u toku predavanja i vežbi 

15%

Seminarski 1 (esej) 

15%

Seminarski 2 (recenzija naucnog rada)

15%

Pismeni ispit 

55%


Ukupno 100%

Ocenjivanje:
0-55%.........F (pao)
56-60%.......E (prošao)
61-70%.......D (prošao)
71-80%.......C (prošao)
81-90%.......B (prošao)
91-100%.....A (prošao - izvrsno)


PRIMENLJIVOST KURSA:
Sticanje osnovnih znanja o aerobiološkim metodama kao i primeni aerobioloških rezultata omogućiće uključivanje studenata u rad laboratorija koje primenjuju sprovode aerobiološka istraživanja i primenjuju njihove rezultate (npr. zaštita bilja, zaštita na radu, meteorološke stanice, alergološke i forenzičke laboratorije).